BDiRZ people

Biuro Doradztwa i Rehabilitacji Zawodowej

O nas

Biuro jest doradcą dla firm w zakresie bezpiecznego i ekonomicznego zatrudniania osób niepełnosprawnych i stosowania rozwiązań wspierających. Jesteśmy zespołem doradców specjalizujących się we współpracy z przedsiębiorstwami dla których idea odpowiedzialnego społecznie biznesu łączy się z zasadą efektywności ekonomicznej.

Krzysztof Rumianowski


Krzysztof Rumianowski - już w trakcie studiów rozpocząłem prowadzenie własnej działalności gospodarczej, w 1989 roku uzyskałem tytuł magistra nauk humanistycznych i przez piętnaście lat oddałem się prowadzeniu biznesu.

Jako pracodawca zatrudniałem do 300 pracowników w większości osoby niepełnosprawne.
Moje doświadczenia biznesowe doprowadziły mnie do utworzenia własnej agencji zatrudnienia dla osób niepełnosprawnych.
Ponieważ działalność ta wymagała ode mnie nowych kwalifikacji rozpocząłem proces dokształcania.

I tak:

W lutym 2004 roku zdobyłem kwalifikacje doradcy zawodowego
W czerwcu 2004 roku zdobyłem kwalifikacje pedagogiczne instruktora praktycznej nauki zawodu
W styczniu 2005 roku kurs na inspektora BHP

Uzyskanie tych uprawnień pozwoliło mi w lutym 2005 roku w sposób odpowiedzialny i poparty kwalifikacjami otworzyć agencję doradztwa personalnego dla osób niepełnosprawnych, do współpracy w której zaprosiłem psychologów, doradców zawodowych dla osób niepełnosprawnych, instruktorów praktycznej nauki zawodu, tworząc mobilny zespół dopasowujący sie do potrzeb klientów i wymagań rynku.

A co potem?
W 2008 roku kwalifikacje doradcy zawodowego rozszerzyłem kursem w Studium Prawa Europejskiego
W 2009 kwalifikacje doradcy ekonomicznego rozszerzyłem studiami podyplomowymi na wydziale ekonomicznym Polskiej Akademii Nauk.

Moje motto - "Kompetencje poparte doświadczeniem" prowadzi mnie do stałego zdobywania nowych umiejętności oraz podnoszenia kwalifikacji, tego samego oczekuję od moich współpracowników.

Nasze usługi


Wyróżnia nas nowatorskie podejście do zagadnień związanych z pracą osób niepełnosprawnych – stawiamy na pierwszym miejscu równocześnie wrażliwość społeczną i korzyść ekonomiczną naszych klientów.

Usługi są realizowane w oparciu o zespół wysoko wykwalifikowanych specjalistów:
Doradcy działalności gospodarczej to ekonomiści – praktycy (dyplom studiów wydzia?u ekonomicznego PAN, dyplom SGH),

Doradcy w zakresie rachunkowości/księgowości (certyfikaty Ministerstwa Finansów),

Doradcy zawodowi (dyplomy studiów z doradztwa zawodowego, certyfikaty Ministerstwa Pracy, certyfikat rejestru A.Z., studia podyplomowe, certyfikaty OBPON.),

Psycholodzy i pielęgniarki specjalizujący się w zagadnieniach pracy osób niepełnosprawnych (dyplomy magisterskie, certyfikaty uprawnień)

Instruktorzy IPNZ dla osób niepe?nosprawnych (Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli),

Działalność jest prowadzona w oparciu o następujące dopuszczenia i certyfikaty (m.in.):

Certyfikat agencji doradztwa personalnego nadany z Ministerstwa Gospodarki i Pracy.

Certyfikat agencji pośrednictwa pracy nadany z Ministerstwa Gospodarki i Pracy.

Certyfikat agencji zatrudnienia nadany przez Marszałka Województwa Mazowieckiego

. Wpis do ewidencji podmiotów gospodarczych prowadzonej przez Prezydenta m.st. Warszawy

Regon – wpis w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej

NIP – potwierdzenie zarejestrowania podatnika jako podatnika vat na terenie EU.

Doradztwo Gospodarcze

Doradztwo Gospodarcze dla zakładów pracy chronionej
Usługi te mają na celu zmniejszenie zagrożeń płynących z "zaszłości" i wyprowadzenie bieżącego działania na tzw. "proste tory" co oznacza działanie ekonomiczne i zgodne z aktualnie obowiązującym prawem.

BIEŻĄCY NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ ZPCHR.
Usługa realizowana jest w następujący sposób: Konsultant w ramach stałych wizyt w firmie nadzoruje/ prowadzi całość tematyki związanej z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa jako ZPChr, w ramach stałej współpracy oprócz wizyt również nieograniczone konsultacje (Usługa może być w całości finansowana z ZFRON).

JAK W SPOSÓB ROZSĄDNY PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO REZYGNACJI ZE STATUSU ZPCHR.
Usługa realizowana jest w następujący sposób: Na podstawie zebranych w firmie informacji przygotowujemy analizę konsekwencji rezygnacji ze statusu ZPChr, następnie wspólnie z zarządem przygotowujemy ścieżkę bezpiecznego "wyjścia" ze statusu ZPChr. W ramach kontynuacji możemy prowadzić nadzór nad realizacją wychodzenia ze statusu ZPChr.

KONTROLE ZASTĘPCZE SZYKUJĄCE FIRMĘ DO KONTROLI WŁAŚCIWEJ:

Audyt pod kątem kontroli Najwyższej Izby Kontroli obejmuje całość tematyki funkcjonowania ZPChr badanej przez Izbę
Usługa realizowana jest w następujący sposób: Zespół konsultantów przeprowadza kontrolę w siedzibie firmy, następnie w sporządza raport wskazując słabe punkty oraz przekazuje zalecenia w celu poprawy stanu istniejącego (niedociągnięcia i błędy możemy wspólnie usunąć w ramach działania pokontrolnego).

Audyt pod kątem kontroli Urzędu Skarbowego
ZFRON naliczanie ewidencjonowanie i wydatkowanie Usługa realizowana jest w następujący sposób: Konsultant wraz z asystentem przeprowadzają kontrolę zbierając dane źródłowe w siedzibie firmy, następnie przygotowywana jest wzorcowa ewidencja zfron wskazująca konieczne do wykonania zapisy księgowe.

Audyt pod kątem kontroli PFRON otrzymanych środków SOD
Usługa realizowana jest w następujący sposób: Konsultant wraz z asystentem przeprowadza kontrolę zbierając dane źródłowe w siedzibie firmy, przygotowywany jest raport opisujący stan zastany oraz projekt procedury minimalizującej ryzyko popełniania błędów w SOD, indywidualnie dopasowanej do struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa. (zaległość w SODiR powoduje wstrzymanie wypłat ? poprawność naliczeń ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania ZPChr.

Audyt udzielanych kontrahentom ulgi we wpłatach na PFRON
Usługa realizowana jest w następujący sposób: Konsultant przeprowadza kontrolę zbierając dane źródłowe w siedzibie firmy, następnie przygotowywany jest raport opisujący stan istniejący oraz wskazania jak postępować w przyszłości? gratis kalkulator ulg pfron.

Audyt pod kątem kontroli Urzędu Wojewódzkiego - spełnianie warunków pozostawania ZPChr
Usługa realizowana jest w następujący sposób: Konsultant przeprowadza kontrolę zbierając dane źródłowe w siedzibie firmy, następnie przygotowywany jest raport opisujący stan istniejący oraz wskazania zagrożeń i metod ich minimalizowania.

Human Resources

REKRUTACJA osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem wybranego przez firmy modelu zatrudniania:

Telepraca.
Dział Chroniony.
OUTSOURCING usług.

REPLACEMENT I OUTPLACEMENT

Gwarancja wymiany pracownika w okresie trwania umowy.
Natychmiastowe obsadzenie wakatu z zapasu kadrowego.
Gwarancja zatrudnienia wymienianych osób niepełnosprawnych 100% outplacement.

ZASTĘPSTWO KADROWE kompletacja dokumentów niezbędnych do zatrudnienia pracownika niepełnosprawnego:

Zapewnienie poprawnego wypełnienia dokumentów przez osoby niepełnosprawne.
Weryfikacja uprawnień i orzeczeń o niepełnosprawności
Zapewnienie wykonania wszystkich niezbędnych badań w celu otrzymania lekarskiego dopuszczenia do pracy na wskazanym stanowisku
Występowanie o niezbędne zezwolenia na zatrudnienie osób niepełnosprawnych.
Zapewnienie odpowiedniego wykonania przeszkolenia BHP niepełnosprawnych.
Zapewnienie pomocy w ramach szkolenia stanowiskowego (lub jego wykonanie).

MONITORING KADROWY

Monitorowanie kompletności dokumentacji, nie dopuszczanie do negatywnych ekonomicznie skutków utraty uprawnień osób niepełnosprawnych.
Monitorowanie wykorzystania uprawnień osób niepełnosprawnych – aby nie dopuszczać do kumulowania się uprawnień.
Bieżące prowadzenie ewidencji czasu pracy.
Bieżące prowadzenie i monitorowanie planów urlopów osób niepełnosprawnych.
ZASTĘPSTWO / WSPARCIE DOZORU w procesie pracy:

Instruktorzy nadzorują wykonywanie pracy przez osoby niepełnosprawne.
Opieka psychologiczna dla osób niepełnosprawnych.
Opieka doradcy zawodowego dla osób niepełnosprawnych.
Podtrzymywanie motywacji do pracy u osób niepełnosprawnych.

Usługi dla Firm otwartego rynku pracy

DORADZTWO EKONOMICZNE W ZAKRESIE OPTYMALIZACJI WPŁAT PFRON
Usługa BEZPŁATNA , realizowana jest w następujący sposób: W oparciu o deklarację DEK-I-0 dokonujemy bezpłatnej analizy sytuacji i wskazujemy możliwe do osiągnięcia wyniki ekonomiczne w zależności od wyboru jednego z możliwych wariantów rozwiązania optymalizującego: OFFICE, FAKTORY, DZIAŁ CHRONIONY.

DORADZTWO EKONOMICZNE –ANALIZA WSKAŹNIKOWA DO CELÓW BANKOWYCH
Usługa realizowana jest w następujący sposób: W oparciu o sprawozdania finansowe i plany inwestycyjne dokonujemy analizy wskaźnikowej zgodnie ze wskazaniami banku dla którego nasz klient ma zaprezentować wskaźniki ekonomiczne przedsiębiorstwa .

DORADZTWO W ZAKRESIE WDRAŻANIA PROCESÓW BIZNESOWYCH
Usługa realizowana jest w następujący sposób: Konsultanci naszej firmy jako czasowi managerowie dla konkretnych projektów przeprowadzają zmiany lub wprowadzają wdrożenia zwiększając czasowo zasoby firmy niezbędne w przejściowym okresie zmian/wdrożeń.

Praca dla Niepełnosprawnych

Usługi agencji zatrudnienia są bezpłatne dla poszukujących pracy osób niepełnosprawnych : Szanowni Państwo, jeśli jesteście zainteresowani pracą nasi klienci najczęściej pytają o kandydatów:

  • Praca biurowa (różne stanowiska i umiejętności)
  • Praca w domu - chałupnictwo (praca nakładcza)
  • Kierownicy małych zespołów pracowniczych
  • Pracownicy Księgowości (różne kwalifikacje)
  • Specjalistów do prowadzenia projektów
  • Praca w domu przez internet(telepraca)
  • Specjaliści obsługi Kadrowej
  • Specjaliści obsługi Płacowej
  • Specjaliści obsługi Płacowej


Prosimy o przesłanie CV oraz skanu orzeczenia o niepełnosprawności na adres: rekrutacja@bdirz.pl

Kontakt

Adres korespondencyjny:

Chmielna 106/37

00-801 Warszawa

biuro@bdirz.pl